Chức năng nhiệm vụ

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

Nhiệm vụ

 1. Tuyên truyền, thông tin, tư vấn, hướng dẫn và phổ biến chính sách, chế độ, luật pháp, thành tựu khoa học, kỹ thuật về lĩnh vực dạy nghề và công tác xã hội trong và ngoài nước cho hội viên theo quy định của pháp luật.
 2. Hỗ trợ hội viên phát triển các loại hình dạy nghề và nghề công tác xã hội, nhất là ở vùng kinh tế – xã hội khó khăn và cơ hội học nghề, tạo việc làm, phát triển nghề công tác xã hội đối với hội viên và cộng đồng theo quy định của pháp luật.
 3. Tạo điều kiện để hội viên hợp tác, liên kết, trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực dạy nghề và nghề công tác xã hội; nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, cập nhật kiến thức khoa học, công nghệ mới trong lĩnh vực dạy nghề và nghề công tác xã hội; tư vấn và tạo điều kiện thuận lợi để hội viên tham gia nghiên cứu, ứng dụng các thành tựu của khoa học và công nghệ vào thực tiễn dạy nghề và nghề công tác xã hội.
 4. Tổ chức các khóa tập huấn, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ, chuyên môn, hội thảo, trao đổi kinh nghiệm, tham quan học tập trong và ngoài nước cho hội viên theo quy định của pháp luật.
 5. Tư vấn, hòa giải những bất đồng, tranh chấp phát sinh giữa các hội viên thông qua thương lượng trên tinh thần bình đẳng, hợp tác cùng có lợi theo quy định của pháp luật.
 6. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên, đại diện hội viên để phản ánh nguyện vọng và những kiến nghị với Đảng, Nhà nước về những vấn đề liên quan đến phát triển dạy nghề và nghề công tác xã hội theo quy định của pháp luật.
 7. Tham gia tư vấn, phản biện về xây dựng pháp luật, cơ chế, chính sách, chương trình, đề án với Nhà nước nhằm phát triển sự nghiệp dạy nghề và nghề công tác xã hội theo quy định của pháp luật.
 8. Tích cực tham gia hội nhập quốc tế trên nguyên tắc bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng có lợi góp phần phát triển kinh tế – xã hội bền vững theo quy định của pháp luật.
 9. Tham gia dạy nghề, nghiên cứu, cung cấp thông tin, dịch vụ và tổ chức các hoạt động liên quan đến lĩnh vực dạy nghề và nghề công tác xã hội góp phần xây dựng hệ thống an sinh xã hội theo quy định của pháp luật.

Quyền hạn

 1. Tuyên truyền về tôn chỉ mục đích của Hiệp hội; đại diện cho hội viên trong mối quan hệ đối nội, đối ngoại có liên quan đến tôn chỉ, mục đích, nhiệm vụ, quyền hạn của Hiệp hội theo quy định của Điều lệ Hiệp hội và quy định của pháp luật.
 2. Đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của Hiệp hội và hội viên theo quy định của Điều lệ Hiệp hội và quy định của pháp luật.
 3. Đàm phán, ký kết hợp tác với các tổ chức trong và ngoài nước về lĩnh vực dạy nghề, nghề công tác xã hội theo quy định của pháp luật; tham gia các tổ chức quốc tế về dạy nghề và nghề công tác xã hội theo quy định của pháp luật.
 4. Phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan trong và ngoài nước nhằm thực hiện tốt tôn chỉ, mục đích, nhiệm vụ, quyền hạn của Hiệp hội theo quy định của pháp luật.
 5. Xây dựng nguồn thu của Hiệp hội trên cơ sở hội phí và các nguồn thu từ hoạt động của Hiệp hội, sự hỗ trợ của Nhà nước, ủng hộ của hội viên, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật để phục vụ hoạt động của Hiệp Hội.
 6. Cử cán bộ, hội viên tham gia các chương trình về dạy nghề, nghề công tác xã hội, hợp tác nghiên cứu về dạy nghề và nghề công tác xã hội theo quy định của pháp luật. Giới thiệu và đề cử hội viên tham gia các đoàn của cơ quan nhà nước đi công tác nước ngoài về dạy nghề và nghề công tác xã hội khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước.
 7. Thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế theo quy định của pháp luật.
 8. Được gia nhập là hội viên của các tổ chức trong và ngoài nước có mục tiêu phù hợp với tôn chỉ, mục đích hoạt động của Hiệp hội theo quy định của pháp luật và phù hợp với thông lệ quốc tế mà Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã tham gia ký kết hoặc công nhận.
 9. Được thành lập các pháp nhân thuộc Hiệp hội theo quy định của pháp luật.
 10. Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.
Ngôn ngữ »