Hình thành mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo hướng mở, linh hoạt

Mục tiêu lập quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2045 xác định theo hướng mở và linh hoạt, với các loại hình cơ sở đa dạng, đủ quy mô, năng lực đào tạo nghề theo hướng ứng dụng, thực hành.

Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 897/QĐ-TTg ngày 26-6-2020 phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN) thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Đối tượng quy hoạch gồm trường cao đẳng, trường trung cấp, trung tâm GDNN (sau đây gọi là cơ sở GDNN, theo quy định tại Điều 5 Luật Giáo dục nghề nghiệp năm 2014). Nhóm này không bao gồm các trường cao đẳng, trung cấp sư phạm.

Các cơ sở GDNN được phân theo ba loại hình: công lập, tư thục, cơ sở có vốn đầu tư nước ngoài.

Mục tiêu lập quy hoạch nhằm cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về định hướng phát triển lĩnh vực GDNN cũng như quy hoạch tổng thể quốc gia theo ngành trên cơ sở kết nối các ngành, các vùng có liên quan.

Bên cạnh đó, hình thành mạng lưới cơ sở GDNN theo hướng mở và linh hoạt, với các loại hình cơ sở đa dạng, đủ quy mô, năng lực đào tạo nghề theo hướng ứng dụng, thực hành. Cải thiện chất lượng đào tạo, hiệu quả đào tạo, góp phần nâng tầm kỹ năng lao động Việt Nam, nâng cao năng suất lao động. Tuân theo quy luật cung – cầu một cách toàn diện, đáp ứng nhu cầu về nhân lực có trình độ tay nghề, kỹ thuật cao của thị trường lao động trong nước và quốc tế, yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, phục vụ công cuộc phát triển kinh tế – xã hội của đất nước trong từng thời kỳ.

Đây là công cụ pháp lý quan trọng để phục vụ việc hoạch định chính sách phát triển ngành, lĩnh vực; tổ chức không gian, quản lý mạng lưới cơ sở GDNN.

Đồng thời, là cơ sở để triển khai kế hoạch đầu tư công trung hạn trên địa bàn cả nước thuộc lĩnh vực GDNN, bảo đảm tính khách quan, khoa học, công khai, minh bạch và hiệu quả; hướng tới mục tiêu tự chủ hoàn toàn của các cơ sở GDNN công lập. Đó cũng là cơ sở huy động nguồn lực của cộng đồng, xã hội phát triển mạng lưới cơ sở GDNN theo hướng xã hội hóa.

Thêm nữa, là căn cứ để lập quy hoạch mạng lưới cơ sở GDNN cấp tỉnh, bộ, cơ quan ngang bộ theo quy định của Luật Quy hoạch và xây dựng phương án phát triển kết cấu hạ tầng xã hội trong nội dung quy hoạch tỉnh.

Nguyên tắc lập quy hoạch bảo đảm tính tổng thể, đồng bộ giữa quy hoạch ngành với quy hoạch vùng, các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Bảo đảm tính khách quan, liên tục và ổn định, đáp ứng các nhu cầu trong giai đoạn 2021 – 2025, 2026 – 2030 và tạo nền tảng phát triển cho các giai đoạn tiếp theo, phù hợp với tầm nhìn đến năm 2045.

Bảo đảm tính kế thừa, phát triển các quy hoạch trước đây và các chương trình, đề án phát triển ngành, lĩnh vực liên quan đến quy hoạch.

Bảo đảm tính khả thi trong triển khai, phù hợp với khả năng đầu tư của Nhà nước, của doanh nghiệp nhà nước và huy động nguồn lực xã hội, tạo điều kiện để mọi tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân ở trong và ngoài nước thành lập cơ sở GDNN, mở rộng hợp tác quốc tế về GDNN.

Nội dung chính của quy hoạch gồm một số điểm dưới đây.

Cụ thể là, phân tích, đánh giá thực trạng mạng lưới cơ sở GDNN.

Dự báo xu thế phát triển và xây dựng kịch bản phát triển trong công tác GDNN và quy hoạch mạng lưới cơ sở GDNN.

Đánh giá về liên kết ngành, liên kết vùng; xác định yêu cầu của phát triển kinh tế – xã hội đối với lĩnh vực GDNN; những cơ hội và thách thức đối với quy hoạch mạng lưới cơ sở GDNN.

Xác định các quan điểm, mục tiêu và phương án phát triển mạng lưới cơ sở GDNN trong thời kỳ quy hoạch.

Định hướng bố trí sử dụng đất cho phát triển mạng lưới cơ sở GDNN và các hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Danh mục dự án quan trọng quốc gia và thứ tự ưu tiên thực hiện; Giải pháp, nguồn lực thực hiện quy hoạch.

Xây dựng báo cáo quy hoạch (gồm báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt), bản đồ, sơ đồ và cơ sở dữ liệu về quy hoạch mạng lưới cơ sở GDNN.

Thời hạn lập quy hoạch không quá 24 tháng tính từ ngày phê duyệt nhiệm vụ.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội là cơ quan tổ chức lập Quy hoạch mạng lưới cơ sở GDNN thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2045, có trách nhiệm bảo đảm việc triển khai thực hiện các bước theo đúng quy định của pháp luật về quy hoạch và pháp luật khác có liên quan.

Các bộ, ngành, tổ chức chính trị – xã hội và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trong quá trình lập quy hoạch theo đúng quy định của pháp luật và phân công của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

NGÂN ANH