Đơn vị sự nghiệp công lập: Đảm bảo ít nhất 65% người làm việc chuyên môn

0
79

“Số lượng người làm việc tại các vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành và chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung chiếm tỉ lệ tối thiểu 65% tổng số lượng người làm việc của đơn vị sự nghiệp công lập”.

Việc xác định vị trí việc làm và số lượng người làm việc phải đảm bảo hiệu quả và nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức, người lao động trong đơn vị sự nghiệp công lập.

Đây là nội dung được quy định tại Nghị định số 106/2020/NĐ-CP của Chính phủ sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 15/11/2020 tới.

Ngày 10/9/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 106/2020/NĐ-CP về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập. Nghị định quy định nguyên tắc, trình tự, trách nhiệm, thẩm quyền quyết định và điều chỉnh vị trí việc làm cũng như số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập.

2 căn cứ xác định vị trí việc làm

Theo quy định tại Điều 4 của Nghị định 106, vị trí việc làm được xác định dựa trên 2 căn cứ: 1/Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của đơn vị sự nghiệp công lập; 2/ Mức độ phức tạp, tính chất, đặc điểm, quy mô hoạt động; phạm vi, đối tượng phục vụ; quy trình quản lý chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

Nghị định cũng nêu rõ 3 căn cứ xác định số lượng người làm việc bao gồm: 1/Vị trí việc làm và khối lượng công việc thực tế tại từng vị trí việc làm của đơn vị sự nghiệp công lập; 2/Mức độ hiện đại hóa công sở, trang thiết bị, phương tiện làm việc và ứng dụng công nghệ thông tin; 3/Thực trạng quản lý, sử dụng số lượng người làm việc được giao của đơn vị.

Cũng theo Nghị định, có 3 căn cứ xác định cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp là: 1/Danh mục vị trí việc làm; 2/Mức độ phức tạp của công việc của vị trí việc làm; 3/Tiêu chuẩn, chức danh nghề nghiệp viên chức tương ứng với vị trí việc làm.

Bảo đảm cơ cấu hợp lý

Nghị định 106/2020/NĐ-CP nêu rõ, việc xác định vị trí việc làm và số lượng người làm việc phải phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của đơn vị sự nghiệp công lập; bảo đảm tính khoa học, khách quan, công khai, minh bạch, hiệu quả và nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức, người lao động trong đơn vị sự nghiệp công lập.

Ngoài ra, phải bảo đảm một người làm việc phải được giao đủ khối lượng công việc để thực hiện theo thời gian lao động quy định. Những vị trí việc làm không có đủ khối lượng công việc để thực hiện theo thời gian quy định của một người làm việc thì phải bố trí kiêm nhiệm.

Đồng thời, phải bảo đảm cơ cấu hợp lý, trong đó số lượng người làm việc tại các vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành và chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung chiếm tỉ lệ tối thiểu 65% tổng số lượng người làm việc của đơn vị sự nghiệp công lập.

Phân loại vị trí việc làm

Theo quy định của Nghị định 106/2020/NĐ-CP, vị trí việc làm được phân loại theo khối lượng công việc và theo tính chất, nội dung công việc. Cụ thể, phân loại theo khối lượng công việc, có 3 vị trí: Vị trí việc làm do một người đảm nhận, vị trí việc làm do nhiều người đảm nhận, vị trí việc làm kiêm nhiệm.

Phân loại theo tính chất, nội dung công việc có 4 vị trị: Vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý; vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành; vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung (hành chính, tổng hợp quản trị văn phòng, tổ chức cán bộ, kế hoạch tài chính và các vị trí việc làm không giữ chức danh nghề nghiệp chuyên ngành của đơn vị sự nghiệp công lập); vị trí việc làm hỗ trợ, phục vụ.

Việc điều chỉnh vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong các đơn vị sự nghiệp công lập được thực hiện trong 2 trường hợp:

Trường hợp đơn vị sự nghiệp công lập có sự thay đổi chức năng, nhiệm vụ quyền hạn, cơ cấu tổ chức; mức độ phức tạp, tính chất, đặc điểm, quy mô hoạt động; phạm vi, đối tượng phục vụ; quy trình quản lý chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

Trường hợp đơn vị sự nghiệp công lập được tổ chức lại theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Trước 30/6/2021, sẽ có văn bản hướng dẫn cụ thể vị trí việc làm

Nghị định 106/2020/NĐ-CP áp dụng đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của bộ, cơ quan ngang bộ (trừ Bộ Quốc phòng và Bộ Công an), cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập mà không phải là đơn vị sự nghiệp công lập, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Nghị định sẽ có hiệu lực từ ngày 15/11/2020 và thay thế Nghị định số 41/2012/NĐ-CP quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập hiện hành.

Nghị định quy định, chậm nhất đến hết ngày 30/6/2021, Bộ trưởng Bộ quản lý ngành, lĩnh vực phải ban hành văn bản hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh đạo quản lý và chức danh nghề nghiệp chuyên ngành, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và định mức số lượng người làm việc đối với đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực được giao quản lý;

Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành văn bản hướng dẫn về vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung và hỗ trợ, phục vụ của đơn vị sự nghiệp công lập.

Chậm nhất sau 3 tháng kể từ ngày Bộ trưởng Bộ quản lý ngành, lĩnh vực và Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành văn bản hướng dẫn, các bộ, ngành, địa phương phải phê duyệt vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý.

Hải An