Hà Nội hỗ trợ 670 hộ đồng bào dân tộc thiểu số thoát nghèo

0
43

UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 4244/QĐ-UBND về việc Phê duyệt Dự án giảm nghèo ở 14 xã khu vực II, khu vực I vùng đồng bào dân tộc miền núi trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2020 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020.

Dự án giảm nghèo ở 14 xã khu vực II, khu vực I vùng đồng bào dân tộc miền núi.

Dự án nhằm nâng cao thu nhập cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo trên địa bàn 14 xã khu vực II, khu vực I vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi thành phố Hà Nội; phấn đấu đến hết năm 2020, toàn bộ 670 hộ tham gia dự án cơ bản thoát nghèo bền vững, góp phần hoàn thành mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo của Thành phố.

Lao động của hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo vùng dự án nắm được kỹ thuật chăn nuôi bò sinh sản bằng việc thực hiện tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật, đồng thời, biết cách khai thác và sử dụng hợp lý các nguồn tài nguyên thiên nhiên, điều kiện tự nhiên, điều kiện kinh tế – xã hội trong vùng nhằm phát triển một cách bền vững, từng bước ổn định và nâng cao đời sống nhân dân. Nâng cao năng lực quản lý của cán bộ thực hiện công tác giảm nghèo của 14 xã khu vực II, khu vực I vùng đồng bào dân tộc thiếu số miền núi thành phố Hà Nội.

Đối tượng thực hiện dự án là các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, tại thời điểm tháng 1.2020 của 14 xã khu vực II, khu vực I vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi thành phố Hà Nội hiện đang sản xuất nông nghiệp, có nhu cầu được hỗ trợ và chưa nhận hỗ trợ từ bất kỳ nguồn kinh phí nào của ngân sách đối với nội dung của dự án.

Dự án sẽ hỗ trợ 100% kinh phí triển khai thực hiện cho 33 Dự án cấp thôn ở 14 xã gồm: Tập huấn kỹ thuật chăn nuôi bò sinh sản; hỗ trợ 100% kinh phí mua bò giống sinh sản, thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y cho hộ nghèo tham gia dự án; Hỗ trợ 70% kinh phí mua 1 con bò giống sinh sản/hộ, thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y cho hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo tham gia dự án…

Thời gian thực hiện trong năm 2020.

Theo baodansinh.vn