Hà Nội phấn đấu nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 67,5%

0
37

Hội đồng nhân dân TP Hà Nội vừa ban hành Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 4/12/2018 tại kỳ họp thứ bảy, HĐND thành phố khóa XV về kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2019 của TP Hà Nội.

Theo Nghị quyết này, năm 2019, Hà Nội đặt mục tiêu tiếp tục thực hiện có hiệu quả chủ đề năm “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh; khuyến khích đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp; phát triển doanh nghiệp cả về số lượng và chất lượng. Tiếp tục tái cơ cấu các ngành kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh.

Đăng ký tìm việc tại sàn giao dịch việc làm Hà Nội

Thực hiện tốt hơn nữa công tác quản lý quy hoạch, xây dựng đô thị, xây dựng nông thôn gắn với quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường. Phát triển sự nghiệp văn hóa, giáo dục, y tế; bảo đảm an sinh xã hội, đào tạo nghề, tạo việc làm và cải thiện đời sống nhân dân.

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành. Đẩy mạnh cải cách hành chính, tinh gọn bộ máy nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành và thực thi pháp luật. Quyết liệt phòng chống tham nhũng, lãng phí, trong đó nhấn mạnh vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các ngành, các cấp.

Củng cố quốc phòng, an ninh; đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chủ đề năm “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”.

Một số chỉ tiêu chủ yếu được Thành phố đề ra cho năm 2019 là: GRDP tăng từ 7,5% trở lên; GRDP/người đạt 118-120 triệu đồng; vốn đầu tư xã hội tăng 10,5-11%; giá trị xuất khẩu hàng hóa tăng 7,5-8%; giảm tỷ suất sinh thô so với năm trước 0,1‰; tỷ lệ lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm thất nghiệp là 90%; tỷ lệ hộ nghèo giảm so với năm trước 0,3%.

Thành phố cũng đặt mục tiêu tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 67,5%; tỷ lệ dân số được ở thành thị được cung cấp nước sạch là 100%, nông thôn là 69%; số xã được công nhận đạt tiêu chí nông thôn mới tăng thêm 30 xã; tỷ lệ rác thải thu gom và vận chuyển trong ngày tại khu vực đô thị là hơn 98% và khu vực nông thôn là 90%…

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here