Điều lệ hoạt động

HỘI VIÊN

1. HỘI VIÊN CỦA HIỆP HỘI GỒM:

– Hội viên chính thức : Công dân Việt Nam, tổ chức Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực dạy nghề và nghề công tác xã hội hoặc có liên quan đến lĩnh vực dạy nghề và nghề công tác xã hội tự nguyện xin gia nhập Hiệp hội, đóng hội phí, được Ban Thường vụ Hiệp hội công nhận đều có thể trở thành hội viên chính thức của Hiệp hội.

– Hội viên liên kết : Công dân Việt Nam, tổ chức Việt Nam chưa đủ điều kiện quy định Điểm a Khoản 1 Điều này mà có đóng góp cho sự phát triển của Hiệp hội; tán thành Điều lệ, tự nguyện xin gia nhập được Ban Thường vụ công nhận là hội viên liên kết.

– Hội viên danh dự: Công dân Việt Nam có uy tín, có kinh nghiệm và có công lao đối với sự phát triển trong lĩnh vực dạy nghề và nghề công tác xã hội của Việt Nam, tán thành Điều lệ và có nguyện vọng tham gia Hiệp hội, được Ban Thường vụ Hiệp hội nhất trí mời làm hội viên danh dự.

– Hội viên liên kết và hội viên danh dự có quyền hạn và nghĩa vụ như hội viên chính thức, trừ các quyền biểu quyết các vấn đề của Hiệp hội và quyền ứng cử, đề cử, bầu cử vào các chức danh lãnh đạo Hiệp hội.

2. QUYỀN CỦA HỘI VIÊN

 1. Được đề đạt nguyện vọng, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình phù hợp với nhiệm vụ, quyền hạn của Hiệp hội.
 2. Được Hiệp hội cung cấp thông tin phục vụ cho việc nghiên cứu, hoạt động chuyên môn nghiệp vụ về lĩnh vực dạy nghề và nghề công tác xã hội.
 3. Tham gia hội nghị, hội thảo, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng nghề nghiệp do Hiệp hội tổ chức.
 4. Được yêu cầu Hiệp hội kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết về quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên theo quy định của pháp luật.
 5. Được cung cấp thông tin, giúp đỡ hòa giải khi có tranh chấp theo quy định của Hiệp hội và quy định của pháp luật.
 6. Được tham gia các hoạt động do Hiệp hội tổ chức theo quy định của Điều lệ Hiệp hội và quy định của pháp luật.
 7. Được ứng cử, đề cử, bầu cử vào các cơ quan lãnh đạo của Hiệp hội, tổ chức thuộc Hiệp hội; thảo luận, biểu quyết các nghị quyết của Hiệp hội; được phê bình, chất vấn Ban Chấp hành Hiệp hội về các hoạt động của Hiệp hội.
 8. Trong trường hợp không thể tham dự Đại hội hoặc hội nghị của Hiệp hội được thì hội viên có thể ủy nhiệm người đại diện tham dự.
 9. Được ra khỏi Hiệp hội khi xét thấy không thể tiếp tục là hội viên, trong trường hợp này, hội viên cần phải thông báo chính thức bằng văn bản cho Ban Thường vụ và sẽ nhận được sự đồng ý của Ban Thường vụ Hiệp hội trong vòng 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày nhận được văn bản của hội viên.
 10. Được Hiệp hội khen thưởng về thành tích đóng góp xây dựng và phát triển Hiệp hội theo quy định của Hiệp hội và quy định của pháp luật.
 11. Được cấp Thẻ hội viên.

NGHĨA VỤ CỦA HỘI VIÊN

 1. Chấp hành các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Điều lệ, các nghị quyết, quyết định của Hiệp hội góp phần tích cực vào việc xây dựng và phát triển Hiệp hội.
 2. Tham gia các hoạt động và sinh hoạt của Hiệp hội, đoàn kết, hợp tác với các hội viên để xây dựng Hiệp hội ngày càng vững mạnh.
 3. Cung cấp cho Ban Thường vụ (khi có yêu cầu) các thông tin cần thiết liên quan đến tôn chỉ, mục đích, nhiệm vụ, quyền hạn của Hiệp hội để phục vụ cho hoạt động của Hiệp hội.
 4. Đóng hội phí đầy đủ, đúng quy định của Hiệp hội.
 5. Bảo vệ uy tín của Hiệp hội, không nhân danh Hiệp hội trong các quan hệ, giao dịch riêng, trừ khi được Hiệp hội phân công, giới thiệu, ủy quyền.
 6. Tích cực tham gia vào việc mở rộng, phát triển, nâng cao nghiệp vụ, chuyên môn về dạy nghề và nghề công tác xã hội.
 7. Hội viên là tổ chức phải báo cáo với Ban Thường vụ về tình hình, kết quả hoạt động của đơn vị thực hiện các nghị quyết và các công việc của Hiệp hội.

ĐIỀU KIỆN TRỞ THÀNH HỘI VIÊN

 1. Công dân, tổ chức Việt Nam quy định tại Khoản 1 Điều 8 Điều lệ này, tán thành Điều lệ Hiệp hội, tự nguyện làm đơn gia nhập Hiệp hội (gửi đến Văn phòng Hiệp hội) thì được Ban Thường vụ xét, kết nạp là hội viên.
 2. Tổ chức, công dân có đủ điều kiện xin gia nhập Hiệp hội, chỉ chính thức trở thành hội viên sau khi có đơn xin gia nhập và được Ban Thường vụ quyết định kết nạp.
 3. Hội viên tổ chức có tư cách pháp nhân cử người đại diện tại Hiệp hội; người đại diện phải là người có thẩm quyền quyết định, trường hợp ủy nhiệm cho người khác thì người được ủy nhiệm phải chịu trách nhiệm về sự ủy nhiệm đó.
 4. Danh sách hội viên mới được thông báo hàng tháng.

HỒ SƠ GIA NHẬP HIỆP HỘI

 1. Đơn xin gia nhập Hiệp hội kèm theo hồ sơ của công dân hoặc của tổ chức.
 2. Bản sơ yếu lý lịch của công dân có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền.
 3. Bản sao quyết định thành lập, giấy phép hoạt động của tổ chức Việt Nam.

Điều kiện và thủ tục chấm dứt tư cách hội viên

 1. Hội viên tự nguyện xin rút khỏi Hiệp hội có đơn gửi Ban Thường vụ Hiệp hội.
 2. Quyền và nghĩa vụ của hội viên sẽ chấm dứt sau khi Ban Thường vụ Hiệp hội ra thông báo chấp thuận.

Hội viên bị khai trừ khỏi Hiệp hội khi vi phạm:

a) Làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín hoặc hoạt động của Hiệp hội, hội viên khác;

b) Không đóng hội phí trong vòng 01 (một) năm, kể từ khi Hiệp hội thông báo bằng văn bản nhắc nhở lần thứ 2 (hai);

c) Làm trái Điều lệ Hiệp hội;

d) Không chấp hành nghị quyết, quyết định của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hiệp hội;

đ) Bị rút giấy phép hoạt động (nếu là tổ chức), không có khả năng tham gia hoạt động hoặc mất quyền công dân (nếu là cá nhân);

e) Không tham gia các hoạt động của Hiệp hội trong thời gian 2 (hai) năm liên tục mà không có lý do chính đáng.

f) Văn bản chấm dứt tư cách hoặc khai trừ hội viên có hiệu lực kể từ ngày ký và gửi đến các hội viên.

0.10936 sec| 595.273 kb