Theo Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ LĐ-TB&XH), phát triển kỹ năng cho người lao động có ý nghĩa sống còn đối với sự phát triển và phồn thịnh của mọi quốc gia trên thế giới. Chất lượng kỹ năng lao động giúp tăng tỷ lệ lao động có việc làm, tăng chất lượng việc làm bền vững, giảm thất nghiệp, giảm tệ nạn xã hội, tăng an sinh xã hội. Trong bối cảnh hội nhập quốc tế, toàn cầu hóa và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, việc đề xuất Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam là rất cần thiết.