Hiệp hội GDNN và nghề CTXH VN tuyển dụng 3 tư vấn viên Dự án nghiên cứu về trẻ em

Hiệp hội GDNN và nghề CTXH Việt Nam vừa ra thông báo tuyển dụng 3 tư vấn viên để phục vụ cho Dự án “Rà soát chính sách và Nghiên cứu đánh giá thực trạng tiếp cận dịch vụ giáo dục, chăm sóc sức khỏe của trẻ em và truyền thông nâng cao nhận thức, tư vấn pháp luật về quyền được bảo đảm các dịch vụ xã hội cơ bản của phụ nữ và trẻ trong các gia đình công nhân di cư làm việc trong các khu công nghiệp trên địa bàn TP. Hà Nội”.[caption id="attachment_18336" align="aligncenter" width="960"]Hiệp hội GDNN và nghề CTXH VN tuyển dụng 3 tư vấn viên Dự án nghiên cứu về trẻ em Ảnh minh họa[/caption]Theo đó, nhiệm vụ của trưởng nhóm và các thành viên nhóm tư vấn là:Trưởng nhóm tư vấn có nhiệm vụ:
 • Là đầu mối chính giữa nhóm tư vấn và Ban quản lý dự án;
 • Xây dựng kịch bản bao gồm cả đề cương kịch bản và kịch bản chi tiết với nội dung phù hợp với yêu cầu của điều khoản tham chiếu và được Ban quản lý dự án chấp nhận
 • Xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện; chuẩn bị các phương tiện thiết bị cần thiết để xây dựng phóng sự ( máy quay, trường quay, ô tô đi hiện trường và các phương tiện cần thiết khác)
 • Quản lý, phân công công việc và nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên tham gia nhóm thực hiện phóng sự;
 • Chịu trách nhiệm chính về tiến độ công việc và chất lượng của phóng sự;
 • Liên hệ phát song trên đài truyền hình
 • Chuyển giao phóng sự hoàn thiện cho Ban quản lý dự án
 • Thành viên nhóm tư vấn có nhiệm vụ:
 • Làm việc dưới sự quản lý và hướng dẫn của trưởng nhóm nghiên cứu;
 • Hỗ trợ xây dựng kịch bản phóng sự
 • Thực hiện các công việc liên quan đến nghiên cứu tài liệu, phỏng vấn chuyên gia, đi hiện tiến hành các công việc liên quan để xây dựng phóng sự;
 • Thường xuyên báo cáo và cập nhật tiến độ công việc với trưởng nhóm tư vấn;
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao (nếu có) để đạt được các đầu ra theo yêu cầu của Điều khoản tham chiếu này.
 1. GIỚI THIỆU VỀ DỰ ÁN
 2. Mô tả tóm tắt Dự án:
Dự án nghiên cứu đánh giá thực trạng tiếp cận các dịch giáo dục và y tế của trẻ em trong các gia đình công nhân di cư làm việc tại các khu công nghiệp trên địa bàn Hà Nội. Qua đó tuyên truyền nâng cao nhận thức, tư vấn pháp luật cho công nhân và trẻ em trong các gia đình công nhân di cư về quyền được bảo đảm dịch vụ giáo dục & y tế của trẻ em. Đồng thời đưa ra những khuyến nghị với các Bộ hoạch định và thực hiện chính sách, các cơ quan của Quốc hội; Tổng liên đoàn, Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam; chính quyền địa phương, Ban quản lý các khu công nghiệp, các chủ doanh nghiệp, tổ chức công đoàn trong việc bảo đảm các quyền của trẻ em và điều kiện sống cho gia đình công nhân di cư, trong đó có nữ công nhân di cư làm việc tại các khu công nghiệp.Dự án là một cấu phần của chương trình hỗ trợ tư pháp do Bộ Tư pháp quản lý và được thực hiện bởi Hiệp hội Giáo dục nghề nghiệp và nghề Công tác xã hội Việt Nam (VAVETSOW) và sự giám sát của Quỹ JIFF- Oxfam.
 1. Mục tiêu của Dự án
Đánh giá thực trạng tiếp cận dịch vụ giáo dục và y tế của trẻ em (0- 18 tuổi) trong các gia đình công nhân di cư làm việc tại các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội, qua đó phát hiện các rào cản và tổ chức truyền thông tư vấn pháp luật cho trẻ em và gia đình trẻ; khuyến nghị vận động hoàn thiện chính sách về tiếp cận giáo dục & y tế cho trẻ em trong các gia đình di cư.
 1. Thời gian thực hiện Dự án: Dự án được thực hiện trong vòng 1 năm và bắt đầu từ tháng 9 năm 2020 và dự kiến kết thúc vào tháng 8 năm 2021
 2. Địa bàn thực hiện Dự án: Dự án được thực hiện Tại 05 khu/cụm công nghiệp trên địa bàn Hà Nội gồm: Bắc Thăng Long, Nam Thăng Long, Quang Minh, Sài Đồng và Nội Bài, bao gồm cả các xã, huyện quận có các khu công nghiệp nêu trên.
 3. Khách thể nghiên cứu: Công nhân đã lập gia đình và có con từ 0-18 tuổi, trong đó chú trọng nữ công nhân; trẻ em từ 0-18 tuổi là con của công nhân, lãnh đạo khu công nghiệp, cán bộ công đoàn, cán bộ y tế, giáo dục cấp xã, cấp huyện, lãnh đạo chính quyền, đoàn thể địa phương cấp xã, cấp huyện nơi có các khu công nghiệp thuộc địa bàn nghiên cứu.
 4. Những vấn đề Dự án quan tâm phân tích đánh giá sâu
- Sự hiểu biết của công nhân, trẻ em, cán bộ khu công nghiệp và cán bộ chính quyền địa phương về quyền được bảo đảm dịch vụ giáo dục, chăm sóc sức khỏe của trẻ em;- Thực trạng tiếp cận dịch vụ giáo dục, y tế của trẻ em trong các gia đình công nhân di cư;- Các rào cản trong tiếp cận dịch vụ giáo dục, y tế của trẻ em trong các gia đình công nhân di cư: Các lỗ hổng về luật pháp, cơ chế, chính sách. Sự thiếu hụt các dịch vụ, mô hình hỗ trợ tiếp cận dịch vụ y tế và giáo dục cho trẻ em. Sự bất bình đẳng trong việc tiếp cận với dịch vụ giáo dục, chăm sóc sức khỏe của trẻ em trong các gia đình công nhân di cư với trẻ em trong các gia đình sở tại;- Việc thực hiện luật pháp, chính sách của Nhà nước về cung cấp dịch vụ giáo dục, y tế và các dịch vụ xã hội khác đối với trẻ em và công nhân trong các gia đình công nhân di cư làm việc trong các khu công nghiệp; Vai trò, trách nhiệm của các Ban quản lý khu công nghiệp, chính quyền địa phương nơi có công nhân di cư tạm trú;- Chính sách phúc lợi của doanh nhiệp đối với công nhân và trẻ em trong các gia đình công nhân nói chung và gia đình công nhân di cư nói riêng;- Vai trò của tổ chức công đoàn trong các khu công nghiệp trong việc về bảo vệ quyền của người lao động và trẻ em tiếp cận với các dịch vụ y tế, giáo dục và dịch vụ xã hội khác;- Chính sách và giải pháp của chính quyền địa phương, Ban quản lý các khu công nghiệp trong việc thực hiện quyền được bảo đảm dịch vụ giáo dục, y tế của công nhân và trẻ em trong các gia đình công nhân di cư làm việc tại các khu công nghiệp, tạm trú tại địa phương;- Vai trò của Hội phụ nữ, Đoàn thanh niên cơ sở trong việc hỗ trợ thực hiện quyền được bảo đảm các dịch vụ giáo dục, y tế của trẻ em trong các gia đình công nhân di cư.
 1. NỘI DUNG THAM CHIẾU
 2. Nội dung công việc
Để triển khai các hoạt động truyền thông, BQLDA đang tìm kiếm đối tác để thực hiện hoạt động xây dựng 01 phóng sự truyền hình về tiếp cận với giáo dục và chăm sóc sức khỏe của trẻ em là con công nhân di cư làm việc tại các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội
 1. Yêu cầu về nội dung:
Phóng sự được xây dựng dựa trên các trường hợp điển hình của trẻ em là con công nhân di cư làm việc tại các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội, thông qua hình ảnh và lời bình để phản ánh được:-Thực trạng tiếp cận dịch vụ giáo dục và  dịch vụ chăm sóc sức khỏe của con công nhân di cư làm việc tại các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội- Các rào cản trong việc tiếp cận với dịch vụ giáo dục và dịch vụ chăm sóc sức khỏe của trẻ em là con công nhân di cư làm việc tại các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội ( rào cản về chính sách; rào cản về thủ tục hành chính; rào cản về tổ chức thực hiện; rào cản về tính sẵn có của dịch vụ; rào cản về chi phí sử dụng dịch vụ, các rào cản khác....)- Biện pháp ứng phó của cha mẹ, chính quyền địa phương trong việc trợ giúp trẻ em là con công nhân di cư làm việc tại các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội tiếp cận với dịch vụ giáo dục và dịch vụ chăm sóc sức khỏe
 1. Yêu cầu về thời lượng phát sóng: ít nhất là 15 phút trên truyền hình
 2. Yêu cầu về đài phát sóng
Phóng sự sử dụng phát sóng trên đài truyền hình Việt Nam ít nhất 2 lần trong 1-2 tuần; thời gian phát sóng được thông báo đến Ban quản lý dự án trước khi phát sóng ít nhất 48 giờ và phát trên trang thông tin điện tử của Bộ Lao động Thương binh và xã hội hoặc của Cục trẻ em
 1. Tiêu chuẩn lựa chọn chuyên gia xây dựng phóng sự truyền hình
 2. Đối với trưởng nhóm nghiên cứu:
 • Có trình độ chuyên môn thuộc các chuyên ngành có liên quan đến báo chí, truyền thông
 • Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm việc liên quan đến lĩnh vực truyền thông nghiên cứu;
 • Có kinh nghiệm và khả năng lãnh đạo, điều phối;
 • Thành thạo kỹ năng xây dựng phóng sự truyền hình;
 • Có kinh nghiệm trong đánh giá thực thi chính sách cho trẻ em và các công việc có liên quan;
 • Thành thạo kỹ năng thuyết trình và báo cáo;
 • Sử dụng thành thạo tin học văn phòng, nhiệt tình, tâm huyết và trách nhiệm với công việc.
 1. Đối với thành viên nhóm nghiên cứu:
 • Có trình độ từ cử nhân trở lên thuộc các chuyên ngành báo chí, truyền thông và một số chuyên ngành khác có liên quan.
 • Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm việc liên quan đến lĩnh vực truyền thông, báo chí.
 • Thành thạo kỹ năng làm phóng sự truyền thông.
 • Có kinh nghiệm trong xây dựng phóng sự truyền thông cho trẻ em và các công việc có liên quan.
 • Sử dụng thành thạo tin học văn phòng như microsoft word, excel và powerpoint.
 • Nhiệt tình, tâm huyết và trách nhiệm với công việc.
 1. Hoạt động hỗ trợ của Ban quản lý dự án
-  Phối hợp với nhóm nghiên cứu trong tổ chức các cuộc họp góp ý kịch bản phóng sự.- Theo dõi, kiểm tra và đôn đốc nhóm xây dựng phóng sự trong quá trình triển khai hoạt động. Đồng thời hướng dẫn, giải quyết các vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện.- Cung cấp cho tư vấn các tài liệu, văn bản liên quan đến xây dựng phóng sự nghiên cứu có tại Hiệp hội.
 1. Quản lý
Nhóm tư vấn xây dựng phóng sự truyền thông sẽ làm việc trực tiếp với Ban quản lý dự án của VAVETSOW và cán bộ của JIFF – Oxfam- những người có trách nhiệm quản lý theo dõi các hoạt động của Dự án.Trưởng nhóm nghiên cứu có trách nhiệm định kỳ báo cáo kết quả thực hiện các hoạt động với Ban quản lý dự án.
 1. Thời gian thực hiện

Nội dung công việc chính

Thời hạn dự kiến hoàn thành

1. Xây dựng Đề cương về kịch bản phóng sự truyền thông

Tuần 2 tháng 5/2021

2. Xây dựng kịch bản chi tiết về phóng sự truyền thôngTuần 3 tháng 5/2021
3. Tiến hành thực hiện phóng sự truyền thông về tiếp cận dịch vụ giáo dục và y tế của trẻ em là con công nhân di cư làm việc tại các khu công nghiệp tại Hà NộiTuần 4 tháng 05/2021
3. Hoàn thành các nội dung còn lại của phóng sự trước khi phát songTuần 1 tháng 6/2021
4. Phát sóng trên đài truyền hình Việt Nam và trang thông tin điện tử của Cục trẻ emTuần 2- 4 tháng 6/2021
 1. Hồ sơ, địa chỉ nộp hồ sơ và thời hạn nộp hồ sơ
- Hồ sơ gồm các tài liệu sau:(i) Thư đăng ký tham gia dự thầu của nhóm(ii) Đề xuất nội dung phóng sự (đề cương sơ bộ kịch bản phóng sự)(iii) Dự trù kinh phí hoạt động (với số lượng 03 người và thực hiện quay trong 02 ngày tại địa bàn nghiên cứu)(iv) Lý lịch khoa học của trưởng nhóm và các thành viên tham gia có xác nhận của cơ quan;- Địa chỉ nhận hồ sơ
 1. Văn phòng Hiệp hội giáo dục nghề nghiệp và Nghề công tác xã hội Việt Nam. Địa chỉ Tầng 4 số 1 Đinh Lễ- Hoàn Kiếm - Hà Nội hoặc Email: vavetsow@gmail.com
- Thời hạn nộp hồ sơ: Trước 17h00 ngày 7/5/2021 - sau 2 tuần kể từ khi Điều khoản tham chiếu được thông báo chính thức trên trang Web của Hiệp Hội vào ngày 7 tháng 5 năm 2021.Hồ sơ sẽ không trả lại cho các ứng viên dự tuyển.

Bình luận

0 bình luận, đánh giá

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Thông tin người gửi
0.01798 sec| 673.555 kb