Đề nghị bổ sung quy định thu hồi tiền hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp

Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa có công văn gửi Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội góp ý hoàn thiện dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 28/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho hay, theo báo cáo của Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố, tính đến tháng 8/2019, số tiền hưởng trợ cấp thất nghiệp cần phải thu hồi là 71,9 tỷ đồng. Thông báo kết quả kiểm toán năm 2019 tại Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Kiểm toán Nhà nước kiến nghị thu hồi tiền trợ cấp thất nghiệp của 2.992 trường hợp hưởng sai quy định với số tiền phải thu hồi trên 14 tỷ đồng.

Ảnh minh họa

Đồng thời, Kiểm toán Nhà nước cũng chỉ ra nguyên nhân “chưa quy định cụ thể về cơ quan thu hồi tiền trợ cấp thất nghiệp hưởng sai quy định; quy trình thu hồi trợ cấp thất nghiệp qua nhiều khâu và cơ quan khác nhau, trường hợp cơ quan Bảo hiểm xã hội phát hiện đối tượng hưởng bảo hiểm thất nghiệp không đúng thì phải đề nghị Sở Lao động – Thương binh và Xã hội rà soát để ban hành quyết định thu hồi”.

Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, trong thực tế tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp, tiền trợ cấp thất nghiệp hưởng sai quy định phải thu hồi trong các trường hợp sau: Cơ quan Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành quyết định hưởng sai quy định của pháp luật gồm: Không đủ điều kiện hưởng theo quy định (có việc làm hoặc hưởng lương hưu nhưng vẫn hưởng trợ cấp thất nghiệp); sai mức hưởng, thời gian hưởng, thời điểm hưởng…; cơ quan Lao động – Thương binh và Xã hội chuyển các quyết định về việc tạm dừng, chấm dứt, hủy hưởng trợ cấp thất nghiệp sang cơ quan Bảo hiểm xã hội sau thời điểm chi trả trợ cấp thất nghiệp theo quy định của cơ quan Bảo hiểm xã hội; cơ quan Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành các quyết định tạm dừng, chấm dứt, hủy hưởng trợ cấp thất nghiệp sau thời điểm chi trả trợ cấp thất nghiệp theo quy định của cơ quan Bảo hiểm xã hội.

Đơn cử: Người lao động đã hưởng trợ cấp thất nghiệp đến tháng hưởng thứ ba mới ra quyết định tạm dừng, chấm dứt hưởng của tháng hưởng thứ hai, người lao động đã nhận tiền trợ cấp thất nghiệp mới ra quyết định hủy hưởng trợ cấp thất nghiệp… Để đảm bảo đầy đủ căn cứ trong tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp và thực hiện đúng kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại cuộc họp ngày 19/12/2019 về việc “quy định đầy đủ, cụ thể trách nhiệm thu hồi tiền hưởng trợ cấp thất nghiệp của từng cơ quan theo nguyên tắc cơ quan nào giải quyết, chi trả sai thì cơ quan đó phải có trách nhiệm thu hồi”.

Do đó, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề nghị Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội bổ sung quy định thu hồi tiền hưởng các chế độ bảo hiểm thất nghiệp đối với các trường hợp sau: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội có trách nhiệm thực hiện việc thu hồi tiền hưởng các chế độ bảo hiểm thất nghiệp do giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm thất nghiệp sai quy định hoặc ban hành các quyết định hủy, tạm dừng, chấm dứt hưởng các chế độ bảo hiểm thất nghiệp sau thời điểm chi trả.

Trung tâm Dịch vụ Việc làm có trách nhiệm thực hiện việc thu hồi tiền hưởng các chế độ bảo hiểm thất nghiệp do chuyển các quyết định hủy, tạm dừng, chấm dứt hưởng các chế độ bảo hiểm thất nghiệp sau thời điểm chi trả.

B.D

Để lại phản hồi