Giáo dục nghề nghiệp năm 2021: Những con số biết nói

Giáo dục nghề nghiệp năm 2021: Những con số biết nói
Năm 2021, số học sinh nghề đạt 85% kế hoạch. Cả nước giảm 8 cơ sở GDNN công và lần đầu tiên Kế hoạch hợp tác quốc tế trong GDNN giai đoạn 2021-2025 được ban hành.

Năm 2021, có gần 2 triệu học sinh nghề, giảm 8 cơ sở GDNN công lập

Ngày 18/01/2022, tại Hà Nội, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022. Theo đó, tính đến 31/12/2021, cả nước tuyển sinh được 1.915.548 người, đạt 85,14% kế hoạch (trình độ cao đẳng, trung cấp: 375.108 người, đạt 65,81%; trình độ sơ cấp và các chương trình nghề nghiệp khác: 1.540.440 người, đạt 91,69%). Tốt nghiệp ước đạt 1.658.400, đạt 80% kế hoạch (trình độ cao đẳng, trung cấp: 314.720 người; trình độ sơ cấp và các chương trình nghề nghiệp khác: 1.343.680 người). Một số ngành, nghề có kết quả tuyển sinh tốt như và công nghệ thông tin, công nghệ kỹ thuật, du lịch...

Giáo dục nghề nghiệp năm 2021: Những con số biết nói

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung yêu cầu trong năm 2022, Tổng cục cần tăng cường đầu tư cho Thể chế, hoàn thiện toàn bộ nội dung Thể chế: Chiến lược, quy hoạch, Chương trình; Nâng cao năng lực đội ngũ, nâng tầm chất lượng đội ngũ cán bộ…nhất là các địa phương, các cơ sở; Sắp xếp bộ máy, mạng lưới; Đối mới công tác đào tạo, chú trọng đào tạo mới, đào tạo lại, Doanh nghiệp phải đào tạo, Tiến tới doanh nghiệp phải trả tiền cho đào tạo, đặt hàng đào tạo; Tập trung chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp, giáo dục nghề nghiệp cần đi trước một bước trong chuyển đổi số.

Nguyên nhân tỷ lệ tuyển sinh không đạt chỉ tiêu do việc tổ chức đào tạo chuyển sang hình thức trực tuyến, việc thực hành, thực tập tại doanh nghiệp khó thực hiện; công tác tư vấn, hướng nghiệp cho học sinh phổ thông không thực hiện theo hình thức trực tiếp; việc di chuyển của người học đến các địa phương gặp khó khăn, ngân sách nhà nước đầu tư cho GDNN còn hạn chế, các chương trình mục tiêu quốc gia được phê duyệt muộn.

Năm 2021, cả nước giảm 08 cơ sở GDNN công lập (gồm: 03 trường cao đẳng và 05 trường trung cấp) và tăng 01 trung tâm GDNN, theo đó cả nước có 1.904 cơ sở GDNN (giảm được 07 cơ sở so với năm 2020 và giảm được 11% số lượng cơ sở GDNN công lập); từng bước giảm sự trùng lắp về ngành, nghề đào tạo, giảm đầu mối quản lý để tập trung các nguồn lực đầu tư, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của cơ sở GDNN.

Hiện đang trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành Đề án Quy hoạch mạng lưới cơ sở GDNN thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Mạng lưới các trường được đầu tư trở thành trường chất lượng cao đã từng bước được nâng cao năng lực; đội ngũ giáo viên được nâng cao cả về kỹ năng nghề và sư phạm; cơ sở vật chất được tăng cường, cơ bản đáp ứng được nhu cầu đào tạo theo yêu cầu của thị trường và người sử dụng lao động; năng lực đội ngũ cán bộ quản lý ngày càng được nâng cao; công tác quản trị nhà trường được đổi mới và hiệu quả hơn. Tổng cục cũng tiếp tục rà soát, đánh giá, lựa chọn trường nghề có năng lực đào tạo tốt để hỗ trợ đầu tư tập trung, đồng bộ theo quy định để đạt tiêu chí của trường nghề chất lượng cao.

Lần đầu tiên Kế hoạch hợp tác quốc tế trong GDNN giai đoạn 2021-2025 được ban hành

Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực về chuyên môn, kỹ năng cho cán bộ Tổng cục GDNN và Lãnh đạo Sở LĐTBXH, Lãnh đạo Phòng Quản lý GDNN của 63 tỉnh, thành phố, Hiệu trưởng 50 trường cao đẳng được đầu tư phát triển thành trường chất lượng cao. Tổ chức chuỗi Hội thảo về chia sẻ các phương pháp đào tạo trực tuyến/kết hợp trong GDNN cho gần 200 đại biểu là công chức của Tổng cục GDNN và cán bộ quản lý, giảng viên của các trường cao đẳng

Giáo dục nghề nghiệp năm 2021: Những con số biết nói

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Lê Tấn Dũng đã chỉ ra những khó khăn của Giáo dục nghề nghiệp như: Một số địa phương chưa quan tâm đúng mức đến Giáo dục nghề nghiệp; trình độ cán bộ quản lý, nhà giáo giáo dục nghề nghiệp còn hạn chế; Phân luồng học sinh phổ thông vào giáo dục nghề nghiệp chưa cao.. Thứ trưởng đề nghị trong thời gian tới, Tổng cục cần lưu ý tránh để nợ, lùi văn bản; cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các đơn vị thuộc Bộ; xử lý nhanh các công việc sự vụ…

Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành, bước đầu thực hiện chuyển đổi số trong GDNN: Ngay từ đầu năm, Tổng cục đã ban hành Kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2021 với các nhiệm vụ trọng tâm là sửa đổi, cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ ngày 12/5/2020; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành. Kết quả đã áp dụng việc xử lý văn bản điện tử trên Hệ điều hành Egdnn, kết nối liên thông trục văn bản quốc gia; ứng dụng chữ ký số khi ban hành văn bản. Năm 2021, Tổng cục đã ban hành và áp dụng Hệ thống tiêu chuẩn chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015 tại Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp; ban hành 24 quy trình ISO nội bộ và quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015. Ngoài ra, Ban chỉ đạo ISO Tổng cục đã lập kế hoạch mở rộng Hệ thống quản lý chất lượng giao nhiệm vụ cho các Vụ, đơn vị xây dựng 50 quy trình ISO nội bộ và tiếp tục xây dựng các quy trình giải quyết thủ tục hành chính còn lại trong năm 2022. Xây dựng và vận hành 18 dịch vụ công trực tuyến và Hệ thống thông tin một cửa đáp ứng yêu cầu về cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh. Hoàn thiện phần mềm kết nối, chia sẻ dữ liệu và hệ thống thông tin quản lý, cơ sở dữ liệu GDNN; làm việc với một số doanh nghiệp viễn thông và CNTT lớn để nghiên cứu các phương án hợp tác triển khai trong quá trình chuyển đổi số trong lĩnh vực GDNN.

Các hoạt động hợp tác quốc tế và triển khai các dự án ODA được thúc đẩy mạnh mẽ. Năm 2021, lần đầu tiên Kế hoạch hợp tác quốc tế trong GDNN giai đoạn 2021-2025 được xây dựng và ban hành, qua đó, đánh giá tình hình HTQT thời gian qua và xác định các hoạt động HTQT trọng tâm giai đoạn tới. Việc tham gia vào các khu vực và thế giới với tư cách thành viên ngày càng chủ động, nổi bật là việc tham gia Hội đồng GDNN ASEAN với tư cách là đầu mối kênh lao động tại Việt Nam và nhiều hoạt động trong khuôn khổ ASEAN và UNESCO.Phát biểu tại Hội nghị, Tổng cục trưởng Trương Anh Dũng đã cảm ơn sự quan tâm của Lãnh đạo Bộ đã giành nhiều thời gian cho giáo dục nghề nghiệp, trong năm 2021, Bộ trưởng đã có nhiều cuộc hợp chuyên đề và kết hợp về giáo dục nghề nghiệp, Tổng cục trưởng cũng tin rằng với sự chỉ đạo sát sao của Bộ trưởng, Thứ trưởng Lê Tấn Dũng, Tổng cục sẽ hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao năm 2022.

Năm 2021, Tổng cục GDNN triển khai xây dựng 43 văn bản, trong đó 17 văn bản chính thức, 07 văn bản chuẩn bị, 10 văn bản chuyển từ năm trước sang, 09 văn bản cần sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ (gồm: 01 Chỉ thị của Ban Bí thư; 02 Nghị định của Chính phủ, 09 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; 31 Thông tư của Bộ trưởng). Đến nay, đã trình ban hành 05 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, 07 Thông tư của Bộ.

Nhân dịp này, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp đã công bố cổng dịch vụ công giáo dục nghề nghiệp tại địa chỉ http://dichvucong.gdnn.gov.vn/, được kết nối liên thông lên Cổng dịch công quốc gia và Cổng dịch vụ công của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, tạo thuận lợi cho các cá nhân, tổ chức trong việc thực hiện các thủ tục hành chính giáo dục nghề nghiệp 24/24 giờ, tiết kiệm chi phí trong việc thực hiện dịch vụ công.

Bình luận

0 bình luận, đánh giá

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Thông tin người gửi
0.04049 sec| 668.352 kb