Khung năng lực của UNESCO về công nghệ thông tin và truyền thông đối với giáo viên

0
325
Sáng 16/9/2018, t?i Hà N?i, “H?i gi?ng nhà giáo giáo d?c ngh? nghi?p toàn qu?c nam 2018 ti?p t?c di?n ra v?i các ph?n thi c?a 373 nhà giáo thu?c 244 co s? giáo d?c ngh? nghi?p trên c? nu?c. H?i gi?ng do B? Lao d?ng – Thuong binh và Xã h?i ph?i h?p v?i UBND Thành ph? Hà N?i t? ch?c. Trong ?nh: Khu v?c tri?n lãm thi?t b? t?i H?i gi?ng. ?nh: Anh Tu?n – TTXVN

Hằng năm, mỗi khi tháng 11 về lại là dịp những thế hệ học trò thể hiện tình cảm, những nỗi niềm bồi hồi xao xuyến, sự quan tâm của mình đối với những người thầy, cô giáo yêu quý. Có những người mái tóc đã bạc theo năm tháng vẫn trọn một tấm lòng kính yêu thầy cô giáo năm xưa, vẫn nhớ về bài học đầu tiên. Tất cả đều cùng hướng về ngày 20-11, ngày tôn vinh các nhà giáo Việt Nam. Nhân dịp này, xin gửi lời chúc mừng tới toàn thể đội ngũ cán bộ, nhà giáo đang công tác trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp và cũng xin đưa ra để cùng bàn luận về một số yêu cầu tương đối khắt khe về năng lực công nghệ thông tin và truyền thông trong thời đại 4.0 ngày nay đối với đội ngũ nhà giáo mà Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) đề cập.

Chương trình 2030 của UNESCO về Phát triển bền vững nhận ra rằng sự phổ biến của Công nghệ Thông tin và Truyền thông (ICT) có tiềm năng lớn để đẩy nhanh sự phát triển, thu hẹp sự phân chia và hỗ trợ phát triển xã hội tri thức dựa trên quyền con người, đạt được bình đẳng giới. Đối với UNESCO, việc phát triển các Hiệp hội tri thức bao gồm được dựa trên bốn nguyên tắc: Tự do biểu hiện và tự do thông tin; Tiếp cận phổ cập thông tin và kiến ​​thức; Học tập chất lượng cho tất cả; và Tôn trọng sự đa dạng ngôn ngữ và văn hóa. Từ nguyên tắc này, NCTT và truyền thông rất quan trọng nhằm hướng tới đạt được 17 Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs). Cụ thể, các mục tiêu liên quan đến ICT được đề cập bao gồm: Giáo dục (Mục tiêu 4), Bình đẳng giới (Mục tiêu 5), Cơ sở hạ tầng (Mục tiêu 9), Giảm sự bất bình đẳng trong và ngoài nước (Mục tiêu 10), Hòa bình, công lý và các thể chế dân chủ (Mục tiêu 16) và Quan hệ đối tác cho các mục tiêu (Mục tiêu 17).

Để đạt được những mục tiêu này, công nghệ có tiềm năng cung cấp các giải pháp sáng tạo nhằm giúp người học tham gia vào các cơ hội học tập suốt đời có chất lượng để tiếp cận thông tin và kiến ​​thức, tham gia đầy đủ các hoạt động trong cộng đồng. Công dân kỹ thuật số – với năng lực và đạo đức tham gia vào xã hội trực tuyến – ngày càng quan trọng trong thế kỷ 21.

Việc tích hợp hiệu quả công nghệ thông tin và truyền thông trong trường và lớp học có thể thay đổi về phương pháp sư phạm và nâng cao tính chủ động cho sinh viên. Trong bối cảnh này, điều quan trọng là giáo viên có đủ năng lực để áp dụng ICT trong thực hành giảng dạy chuyên môn nhằm đảm bảo sự công bằng và chất lượng học tập. Giáo viên cũng cần có khả năng khai thác CNTT và truyền thông để hướng dẫn người học trong việc phát triển các kỹ năng, kiến thức xã hội như tư duy phản biện, sáng tạo và giải quyết vấn đề phức tạp, khả năng cộng tác và các kỹ năng xã hội. Đào tạo giáo viên và các chuyên gia liên quan là điều cần thiết nếu hiệu quả từ đầu tư vào ICT được thực hiện. Phải đào tạo, bồi dưỡng giáo viên để phát triển các năng lực CNTT và truyền thông cần thiết nhằm đảm bảo rằng sinh viên của họ lĩnh hội được các kỹ năng liên quan, bao gồm năng lực về ứng dụng kỹ thuật số cho cuộc sống và công việc.

Khung năng lực CNTT và truyền thông cho giáo viên (ICT Competency Framework for Teachers – ICT CFT) phiên bản 3 (năm 2018) là công cụ để hướng dẫn việc đào tạo giáo viên trước và tại chỗ về việc sử dụng CNTT trong hệ thống giáo dục. Đối tượng mục tiêu của nó là giảng viên hạt nhân đi đào tạo giáo viên, cán bộ quản lý, nhà hoạch định chính sách, nhân viên hỗ trợ giáo dục và các nhà cung cấp, phát triển chương trình khác. Việc triển khai Khung năng lực CNTT và truyền thông đối với nhà giáo đòi hỏi sự lãnh đạo mạnh mẽ từ chính phủ, từ những người chịu trách nhiệm về giáo dục và phát triển chuyên môn của các giáo viên, cũng như từ các Lãnh đạo Khoa và Ban Giám hiệu các trường.

Khung năng lực CNTT và truyền thông đối với nhà giáo đáp ứng yêu cầu của Chương trình phát triển bền vững đến năm 2030, được Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua, nhấn mạnh sự thay đổi toàn cầu đối với việc xây dựng các Hiệp hội tri thức. Nó đề cập đến những phát triển về công nghệ và năng lực sư phạm giai đoạn gần đây trong lĩnh vực CNTT và giáo dục, kết hợp các nguyên tắc bao gồm không phân biệt đối xử, tiếp cận thông tin mở, công bằng và bình đẳng giới trong việc cung cấp giáo dục được hỗ trợ bởi công nghệ.

Khung năng lực CNTT và truyền thông đối với nhà giáo của UNESCO gồm 03 cấp độ:

– Thu nhận kiến thức: Ở cấp độ Thu thập tri thức, có 10 mục tiêu cho phép giáo viên hỗ trợ sinh viên theo từng khả năng, lứa tuổi, giới tính, văn hóa xã hội cũng như ngôn ngữ khác nhau, sử dụng CNTT để trở thành người học hiệu quả và tham gia lao động sản xuất trong xã hội. Các giáo viên nên nhận thức được các mục tiêu phát triển quốc gia và những mục tiêu này tương ứng với giáo dục và vai trò của họ trong việc đạt được những mục tiêu này như thế nào.

– Kiến thức sâu: Ở cấp độ Kiến thức sâu, mục tiêu đặt ra là tăng khả năng của giáo viên để hỗ trợ sinh viên theo từng khả năng, tuổi, giới tính và nền tảng văn hóa xã hội và ngôn ngữ khác nhau có thể áp dụng kiến thức để giải quyết các vấn đề phức tạp, ưu tiên cao gặp phải trong thực tế các tình huống công việc và cuộc sống hàng ngày. Ở cấp độ này, giáo viên xác định cách tốt nhất để sử dụng CNTT hỗ trợ việc học thực và có thể liên kết các vấn đề thực tế liên quan đến môi trường, an ninh lương thực, sức khỏe và giải quyết xung đột với các yêu cầu của chương trình giảng dạy. Giáo viên không chỉ nên hiểu các mục tiêu chính sách và các ưu tiên xã hội mà còn có thể xác định, thiết kế và sử dụng các hoạt động cụ thể trong lớp học nhằm giải quyết những mục tiêu và ưu tiên này.

– Sáng tạo kiến thức: Trong cấp độ Sáng tạo tri thức, mục tiêu là để cho phép giáo viên tham gia và hưởng lợi từ việc sáng tạo kiến ​​thức, đổi mới và học tập suốt đời. Giáo viên không chỉ có thể thiết kế các hoạt động trong lớp học mà còn để phát triển các chương trình để hỗ trợ họ trong suốt môi trường học đường và hơn thế nữa.

Có thể nói, khung năng lực CNTT và truyền thông đối với nhà giáo mà UNESCO đề ra nhằm mục đích thông báo cho các chuyên gia trong giáo dục, các nhà hoạch định chính sách, nhân viên hỗ trợ và các nhà cung cấp học liệu về vai trò của CNTT trong đổi mới, cải cách giáo dục, cũng như hỗ trợ các nước thành viên UNESCO trong phát triển các tiêu chuẩn quốc gia về năng lực CNTT và truyền thông cho giáo viên.

Đã có những dấu hiệu, minh chứng mạnh mẽ cho thấy khung năng lực CNTT và truyền thông đối với nhà giáo đã được sử dụng để thiết lập các tiêu chuẩn của một số quốc gia, giúp tăng cường năng lực CNTT và truyền thông cho đội ngũ giáo viên. Cũng có bằng chứng cho thấy khung năng lực CNTT và truyền thông đối với nhà giáo trong thời gian gần đây được sử dụng để hỗ trợ trong các nỗ lực sáng tạo và cải cách chính sách giáo dục khi công nghệ được xem như là một điều kiện cho chính cho giáo dục.

Theo UNESCO, từ năm 2008, nhiều công việc đã được thực hiện ở nhiều khu vực trên thế giới và hiện nay có rất nhiều cách tiếp cận để sử dụng khung năng lực CNTT và truyền thông đối với nhà giáo. Cách tiếp cận linh hoạt của UNESCO là chia sẻ khung năng lực CNTT và truyền thông đối với nhà giáo, trong nhiều trường hợp các nhà hoạch định chính sách và các nhà phát triển chương trình đã sử dụng khung năng lực trên như một điểm tham chiếu ​​chứ không phải là một quy tắc bản văn. Khung năng lực CNTT và truyền thông đối với nhà giáo hoạt động tốt nhất khi nó có thể xây dựng cụ thể và ảnh hưởng vào hệ thống. Do đó người sử dụng được khuyến khích tương tác với cộng đồng rộng hơn, sử dụng khung năng lực và các tài nguyên mở có liên quan để định hình theo từng điều kiện quốc gia.

Giáo dục nghề nghiệp Việt Nam với mục tiêu hội nhập khu vực ASEAN và quốc tế nên xem đây như một điểm tham chiếu để xây dựng khung năng lực riêng cho đội ngũ nhà giáo GDNN Việt Nam cũng như xây dựng một kế hoạch tổng thể phát triển năng lực CNTT và truyền thông cho đội ngũ nhà giáo GDNN đáp ứng yêu cầu của kỷ nguyên số./.

Vụ Nhà giáo

Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here