Thêm trường hợp công chức tập sự được hưởng 100% lương

0
63
người tập sự được hưởng 100% mức lương và phụ cấp của ngạch tuyển dụng tương ứng với trình độ đào tạo trong các trường hợp (ảnh: minh họa)
Theo Nghị định 138/2020/NĐ-CP quy định những trường hợp công chức tập sự được hưởng 100% lương và phụ cấp của ngạch tuyển dụng tương ứng với trình độ đào tạo trong các trường hợp sau.

Chính phủ đã ban hành Nghị định 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 về việc quy định tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

Căn cứ khoản 2 Điều 22 Nghị định 138/2020, người tập sự được hưởng 100% mức lương và phụ cấp của ngạch tuyển dụng tương ứng với trình độ đào tạo trong các trường hợp sau:

Làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn.

Trước đây tại khoản 2 Điều 22 Nghị định 24/2010/NĐ-CP quy định làm việc ở miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn.

Người tập sự được hưởng 100% mức lương và phụ cấp của ngạch tuyển dụng tương ứng với trình độ đào tạo trong các trường hợp (ảnh: minh họa)

– Làm việc trong các ngành, nghề độc hại nguy hiểm.

– Hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ.

Tại khoản 2 Điều 22 Nghị định 24/2010/NĐ-CP, trước đây quy định là người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ).

Như vậy, Nghị định 138/2020 đã bổ sung 02 đối tượng so với quy định cũ, bao gồm:

– Học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị.

– Tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01/12/2020.